Vi erbjuder

 • SAMTALSLEDARUTBILDNING - i egen regi eller som uppdragsutbildning. Utbildningen ger deltagaren licens att hålla i samtalsserien Hela-Barn samtalsserie. 
 • FÖRELÄSNINGAR - om att arbeta med stridande föräldrar. Vi anpassar upplägget efter era önskemål. Förslag på teman: Hela Barn i kortversion; Verktyg i arbetet med föräldrar i högintensiva konflikter; Föräldrasamarbete när det har förekommit våld; Att synliggöra barnet i konfliken. Kontakta oss för mer information om innehåll.  
 • IMPLEMENTERINGSSTÖD - för verksamheter med utbildade Hela Barn-samtalsledare.
 • HANDLEDNING - i rollen som Hela Barn-samtalsledare

Hela Barn sprider sig i landet, här finns det utbildade samtalsledare . Vid intresse för utbildning kontakta oss på info@helabarn.com

 

FÖRÄLDRAR OCH BARN

Hur går det till under Hela Barn-samtalen?


Samtalen följer en tydlig struktur som skapar trygghet i rummet. Utgångspunkten för varje samtal är att sätta barnet i fokus och stärka föräldrarna i att ta ansvar för den egna förändringen och för hur det blir för barnet.


Samtalens teman:

Förmöte - Enskilt möte med vardera förälder

Träff 1 -    Sortering och målbild

Träff 2 -    Barnets röst

Träff 3 -    Föräldrakommunikation

Träff 4 -    Tillbakablick och framtidsplan

Eventuell boost 2-4 månader efter avslut 


Tidsåtgång

Varje samtal är en och en halv timme förutom förmötet som tar 1 timma. Samtalen bokas in med regelbundenhet cirka varannan vecka. Mellan träffarna ges hemuppgifter. 

DU SOM VILL BLI SAMTALSLEDARE

Barnfokuserad samtalsserie

Hela Barn är en barnfokuserad samtalsserie om fem strukturerade samtal för föräldrar i konflikt och har svårt att samtala om frågor som rör det gemensamma barnet.


Hela Barn-samtal går ut på att hjälpa föräldrar att:

 • Hitta konstruktiva sätt att resonera i frågor som rör barnet.
 • Skydda barnet från att dras in i konflikter mellan föräldrarna.


Samtalsmodellen har tonvikt på hur föräldrar samtalar med/om varandra. Utgångspunkten för varje samtal är att sätta barnet situation i fokus och stärka föräldrarna i att ta ansvar för hur det blir för barnet. Barnets kris synliggörs under samtalen.


Målet med samtalsserien är att barnet ska få tillgång till föräldrar som, trots att de inte lever tillsammans, delar föräldraskapet.


Vanliga frågor och svar om utbildningen 


Vem kan vara samtalsledare?

Hela barn kan användas av professionella som i sitt yrke möter föräldrar i konflikt.

Lämplig grundutbildning (t ex socionom, socialpedagog, psykologutbildning) samt erfarenhet av att arbeta med samtal krävs.


Hur går det till? 

För att bli licensierad samtalsledare krävs det att du deltar i tre dagars utbildning. Genomförd utbildning ger dig tillgång till allt material och du får ett certifiktat. Du kan själv börja erbjuda föräldrar Hela Barn-samtal efter avslutad utbildning. Under 2024 kommer en fjärde handledande och fördjupande digital utbildningsdag att erbjudas alla deltagare. 


Under utbildningen går vi tillsammans igenom metodstödet och samtalsseriens olika träffar. Utbildningen blandar teori, diskussion, praktiska övningar och annat som kommer att förbereda dig på rollen som samtalsledare.


Material som ingår:

 • Manual
 • Samtalskort
 • föräldramaterial
 • Plancher att använda i samtalsrummet
 • Broschyrer till barn och föräldrar
 • Övrigt arbetsmaterial


Var kan jag utbilda mig och vad kostar det?

 • Utbildningen erbjuds löpande  i centrala Stockholm och kostar under 2024 11.850:- exkl. moms. I priset inkluderas för- och eftermiddagsfika och allt material som behövs för att genomföra en samtalsserie med föräldrar samt Hela Barn metodstöd. Under 2024 kommer utbildningsupplägget förändras något och utbildningen utökas med en digital dag. Utbildningen omfattar nu fyra heldagar. 
 • Uppdragsutbildning - rekommenderas om ni är fler än åtta deltagare som vill utbilda er tillsammans eller om ni av andra anledningar önskar en lokal utbildning. Grundpriset för en uppdragsutbildning 2024 är 94.800:- exkl. moms och avser upp till 15 deltagare. Vid ytterligare deltagare tillkommer 5.400:- exkl. moms per person. Vid uppdragsutbildning står beställaren för utbildningslokal och kostnad för boende och traktamente (enligt schablon) samt resekostnader för två utbildare.


Erbjuds utbildningen digitalt?

Vi har under den senaste tiden fått många förfrågningar om Hela Barn utbildningen i sin helhet kan erbjudas digitalt. Efter noga övervägande har vi kommit fram till att vi i nuläget inte har möjlighet att utbilda på distans med bibehållen kvalitet. Det är en interaktiv utbildning som kräver att vi övar tillsammans, använder rummet och ibland uttrycker oss med hjälp av våra kroppar. Vi ser dock många fördelar med den digitala utbildningsformen och kommer därför under 2024 att lägga till en uppföljande och fördjupande digital utbildningsdag för utbildade samtalsledare. Boostträffar, som erbjuds utbildade samtalsledare terminsvis,  genomförs digitalt för att möjliggöra deltagande från hela landet.    


Vanliga frågor om Hela Barn-samtalsmodell


När passar Hela Barn?

Samtalsmodellen passar i många olika situationer och är gångbar i socialtjänstens utredningsprocesser, som ett komplement till samarbetssamtal och i andra rådgivande eller behandlande samtal. 


Kan Hela Barn erbjudas digitalt? Hur gör ni då med allt som ni har på tavlan vid fysiska möten?

Vi har arbetat med Hela Barn under pandemin men inte digitalt i så stor   utsträckning. Vi vet andra som har prövat på det men har själva bara hållit i   förmötet digitalt. Precis som frågan anger är det en modell som lämpar sig   bäst för fysiska möten då rummet och tavlan används i stor utsträckning.   Däremot har det hänt att vi har arbetat med en förälder på distans p.g.a.   geografiskt avstånd. Vid digitala samtal gäller det att vara lite klurig och   kreativ för att hitta bra lösningar. Vi använder oss t.ex. mycket av kameran   och fotar det arbete vi gör för att ta det med oss in i kommande samtal.


Är Hela Barn en biståndsbedömd insats?

Både och. Det finns verksamheter som erbjuder Hela Barn som en   biståndsbedömd insats men Hela Barn kan också erbjudas inom ramen för råd och stöd eller som ett inslag i samarbetssamtal.

 

Hur lång tid avsätter ni per träff med föräldrarna?

Vi avsätter en timme för det individuella förmötet och 1,5 timme för kommande träffar. Sen behöver man räkna med att det tar lite tid att  förbereda rummet inför varje träff.


Nyfiken på hur ni gör när det finns tolkbehov? Även intervall mellan samtalen.

Vår erfarenhet är att det fungerar bra med tolk på plats i rummet. Det har visat sig vara en fördel att använda samma tolk vid varje träff. Det är också   bra att ta höjd för att det kan ta lite extra tid att arbeta med tolk.  

Vi rekommenderar att träffarna ges med omkring 1-2 veckors mellanrum.


Vilka erfarenheter finns av att arbeta med föräldrar som saknar tillit till den andras omsorgsförmåga? Kanske p.g.a. missbruk, psykisk ohälsa o.s.v.

Det är i princip uteslutande så att de föräldrar vi träffar i Hela Barn uttrycker en känsla av att de inte känner tillit till den andra föräldern. Inte sällan av anledningarna som nämns i frågan. Detta utgör generellt sett inget hinder för   deltagande i Hela Barn. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi i Hela Barn   arbetar med föräldrakommunikationen och att eventuell oro för barnet   utifrån en förälders problematik behöver hanteras och risk- och skyddsbedömas som alltid inom socialtjänsten


Träffar ni barnen för samtal inom er modell? Om ja, på vilket sätt? Om inte, varför?

Hela Barn som samtalsmodell vänder sig till föräldrar. När vi arbetar med Hela Barn är det viktigt att ta ställning till hur barnet ska informeras och göras delaktigt. Eftersom Hela Barn används i olika delar av socialtjänsten kan det   se olika ut. Närmast planerar vi att i samarbete med Botkyrka kommun pröva att erbjuda Hela Barn i grupp parallellt med barngruppen ”Skilda världar”. Det   är ett konkret exempel hur vi kan träffa barn i anslutning till arbetet med Hela Barn.


Hur tar föräldrarna emot att prova de rollspel som ni beskriver?

Vår erfarenhet är att föräldrarna tar emot övningarna med förvånansvärt stor självklarhet. Det finns de som uttrycker att det vi gör är lite märkligt  men de brukar också säga att just det är bra. Många föräldrar uttrycker att de uppskattar att samtalen inte går ut på de ska kasta skit på varandra och att övningarna bjuder in till en annan typ av samtal än de är vana vid.  


Hur hanterar ni om föräldrarna vill ha kontakt med er mellan samtalen (eller efter)?

Vi är inledningsvis tydliga med att den kontakt vi har mellan våra träffar ska   ske i grupp. Vi brukar ha en gemensam mailtråd där vi kommer överens om   tider, meddelar förhinder o.s.v. Vi ber föräldrarna att skriva till alla i gruppen   och säger att vi i annat fall brukar svara alla för att den eventuella kontakt vi har mellan våra träffar ska vara så transparent som möjligt.

Om en   förälder vänder sig till oss när en samtalsserien är avslutad brukar vi   utgå från samtalsseriens verktyg och fokusera samtalet på vad föräldern själv kan göra i den givna situationen. 


Utvärderar ni samtalen på något sätt? Enkät eller liknande till föräldrarna?

Det finns i nuläget inget utvärderingsverktyg kopplat till Hela Barn. Vi har själva under många år arbetat med Scott Millers feedback informed treatment (FIT-outcomes) OSR/SRS.


Vet ni hur det har gått efteråt, när det gått en tid, för de som har gått samtalen?

Vi följer inte upp på annat sätt än vid den uppföljande boost-träffen. Vi tycker   oss kunna se att många barns situation förbättras i och med att deras föräldrar deltar i Hela Barn. Samtidigt ser vi att många föräldrar behöver stöd i att hålla i den positiva förändringen.


Är Hela Barn evidensbaserat eller utvärderat?

Hela Barn som metod har ingen evidens i den meningen att det har genomförts forskningsstudier. Däremot är metoden sprungen ur en evidensbaserad praktik. Vi har i utvecklingsarbetet förhållit oss till bästa tillgängliga kunskap, egna och andra professionellas mångåriga erfarenhet av arbete med målgruppen och föräldrar och barns egna upplevelser och önskemål. Vi har under utvecklingen av metoden prövat olika inslag i modellen och byggt modellen utifrån det som har fungerat bäst. Modellen är inte statisk utan under ständig utveckling.   


Kräver metoden att föräldrarna kan sitta tillsammans och går den att använda när de inte kan det?

Hela Barn är i första hand en samtalsmodell för separerade föräldrar i konflikt som vill hitta nya sätt att prata med och förhålla sig till varandra. Flera av övningarna bygger på att föräldrarna sitter tillsammans i rummet och jobbar tillsammans med sin kommunikation. Sen är det ju inte alltid möjligt och/eller lämpligt att föräldrar sitter i samma rum. När vi gör bedömningen att det inte är tryggt och säkert nog, när föräldrar inte vill sitta tillsammans eller när bara en förälder kan/vill delta kan vi istället erbjuda föräldrarna enskilda samtal. Dessa samtal kan ske individuellt, att bara en av föräldrarna deltar eller parallellt, att vi träffar föräldrarna var och en vid olika tidpunkter. Upplägget ser ungefär likadant ut som vid gemensamma Hela Barn-samtal men vi behöver göra vissa justeringar och anpassa momenten efter situationen. Vi kräver aldrig att föräldrar ska sitta tillsammans, de behöver själva välja att göra det. Däremot är det mer resurskrävande för verksamheten att arbeta individuellt eftersom tidsåtgången per samtal är densamma och vi fortfarande är två samtalsledare som håller i träffen. Det är därmed upp till verksamheten att ta ställning till om samtalsserien kan erbjudas individuellt/parallellt. 


Är Hela Barn en lämplig modell när det förekommer eller har förekommit våld i någon form mellan föräldrarna?

Det är svårt att ge ett kort och rakt svar på frågan. Hela Barn är en samtalsmodell för föräldrar i konflikt som önskar förbättra sin kommunikation. Under samtalen arbetar var och en med sin del av kommunikationen. Samtalen fokuserar på hur föräldrarna kommunicerar med varandra och hur de kan hitta en ton och ett förhållningssätt som blir tryggt och bra för deras gemensamma barn. I Hela Barn arbetar vi inte med att reda ut saker eller situationer i föräldraparets historia. Hela Barn handlar alltså inte på något sätt om att arbeta med eller bearbeta våld som har skett mellan föräldrarna eller som en förälder har utsatts för av den andra. Däremot är det inte sällan så att det har förekommit våld i någon form mellan föräldrarna vilket kan ha bidragit till att försvåra kommunikationen. Omständigheterna ser väldigt olika ut. I vissa fall bör föräldrar inte sitta tillsammans och arbeta med sin kommunikation om någon av dem har utsatts för våld av den andra. Andra gånger är det precis det föräldrarna efterfrågar, en möjlighet att få arbeta med sin kommunikation i ett tryggt rum och under trygga former. I arbetet med Hela Barn försöker vi möjliggöra det, men bara om rummet kan tryggas och om båda parter genuint vill. För att undersöka förutsättningarna ställer vi alltid frågor om våld och om förälderns tankar och eventuella farhågor kring att möta den andra föräldern i rummet. Detta samtal sker i ett individuellt förmöte. I vissa situationer landar vi istället i att arbeta med föräldrarna åtskilda i separata rum.


Finns det något hinder mot att delta i Hela Barn om man står inför en förhandling i tingsrätten? 

Vi brukar i de allra flesta fall råda föräldrar till att avsluta den familjerättsliga processen i tingsrätten innan de påbörjar Hela Barn. Det är två processer som båda är oerhört krävande och svåra att förena. I Hela Barn ber vi föräldrar att "rusta ner", arbeta med sin egna förändring och träna på att se och fokusera på det som fungerar hos den andra föräldern. Detta för att tillsammans kunna hitta nya vägar och förbättra föräldrakommunikationen. Arbetet kräver att man är villig att lägga ner striden. När föräldrar står inför förhandlingar i rätten har de fokus på att "rustar upp", samlar bevis och ta hjälp av sitt ombud för att beskriva allt det som inte fungerar hos eller med den andra föräldern. Vi tror att det är för svårt och inte så verkningsfullt att vara i båda dessa processer samtidigt. Vi tror också att det är klokt att tillåta sig själv att vara i en process i taget. Domstolen verkar för att föräldrar ska hitta en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Ibland ger rätten i uppdrag till kommunen eller en medlare att hjälpa föräldrar att hitta lösningar med hjälp av samarbetssamtal eller medling. I en sådan situation kan Hela Barn vara ett alternativ om man som förälder vill arbeta med att förbättra sin föräldrakommunikation och hitta sätt att lyssna på varandra och bli lyssnad på. Däremot är det viktigt att veta att Hela Barn inte är ett forum för att lösa sakfrågor. Vi brukar rekommendera både föräldrar (och även Hela Barn-samtalsledare) att vänta med Hela Barn-samtal tills de har processat färdigt i domstol eller beslutat sig för att pausa tvisten för att försöka hitta en samförståndslösning. Efter en rättslig tvist och när föräldrar har ett domstolsbeslut eller en överenskommelse att förhålla sig till brukar de fortfarande behöva göra ett arbete tillsammans för att hitta en konstruktiv dialog. I det arbetet och vid rätt tidpunkt är chansen större att Hela Barn-samtalen blir hjälpsamma för föräldrarna och att de leder till en positiv förändring för barnet.
DU SOM ÄR SAMTALSLEDARE

Här planerar vi att lägga in lättillgängliga dokument och filmklipp som underlättar arbetet för dig som är samtalsledare och håller i Hela Barn-samtal. I avvaktan det är du välkommen att höra av dig till oss via mejl med dina frågor: info@helabarn.com.